Privacyverklaring

Jacque-Line Interieurvormgeving hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.
Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Jacque-Line Interieurvormgeving houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Jacque-Line Interieurvormgeving ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. Jacque-Line Interieurvormgeving behoudt ten allen tijde het recht haar privacy statement te wijzigen.

Persoonsgegevens van klanten van Jacque-Line Interieurvormgeving verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinde;
- Communicatie over ontwerpen en interieuradvies van Jacque-Line Interieurvormgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Jacque-Line Interieurvormgeving zijn Dropbox en iCloud.
Dropbox en iCloud worden door Jacque-Line Interieurvormgeving gebruikt als online back-up van de ontwerpen en administratie.
Beide bedrijven voldoen aan alle eisen van de AVG. Jacque-Line Interieurvormgeving verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw persoonsgegevens worden door Jacque-Line Interieurvormgeving opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de looptijd van het interieuradvies en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar;
- Gegevens die van belang zijn voor het historisch archief van Jacque-Line Interieurvormgeving die zullen door Jacque-Line Interieurvormgeving langer bewaard worden, met dien verstande dat Jacque-Line Interieurvormgeving zorg draagt voor technische en organisatorische maatregelen om de privacy van de betrokkenen zo goed mogelijk te beschermen. 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Jacque-Line Interieurvormgeving de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- (Zakelijk of prive) Telefoonnummer;
- (Zakelijk of prive) E-mailadres;
- Adres

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Jacque-Line Interieurvormgeving verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Het aanmelden bij Jacque-Line Interieurvormgeving voor ontvangst nieuwsbrief:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Jacque-Line Interieurvormgeving de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- E-mailadres.

Uw persoonsgegevens voor de nieuwsbrief worden door Jacque-Line Interieurvormgeving opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men aangemeld is;
- Opzeggen van de nieuwsbrief kan te allen tijde geschieden door gebruik te maken van de unsubscribe mogelijkheid onder aan de nieuwsbrief.

Social Media 
Jacque-Line Interieurvormgeving kunt u volgen via Facebook, LinkedIn en Twitter. Via de website van Jacque-Line Interieurvormgeving kunt u via buttons de Facebook pagina, de LinkedIn pagina en het account op Twitter bezoeken, liken en volgen. Lees hier over het privacy beleid van deze Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy: 
Facebook, https://www.facebook.com/privacy/explanation
LinkedIn, https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=nl_NL
Twitter, https://twitter.com/privacy?lang=en

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:
Jacque-Line Interieurvormgeving gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jacque-Line Interieurvormgeving en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

Jacque-Line Interieurvormgeving verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Jacque-Line Interieurvormgeving blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:
mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@interieurvormgeving.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Jacque-Line Interieurvormgeving wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contactgegevens:
Jacque-Line Interieurvormgeving
Kristaldreef 1
4533 AL Terneuzen
0115616689/0640413020 info@interieurvormgeving.nl